ยุทธศาสตร์


เป็นกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร
ซึ่งได้มีการทบทวนใหม่ตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไป โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภาย
นอก(SWOT) ซึ่งสรุปมาจากการระดมความคิดของคณะทำงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเขื่อนศรีนคริทร์
เพื่อกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งในปี 2556 แผนปฏิบัติการเขื่อนศรีนคริทร์ ประกอบด้วยแผน
ปฏิบัติการ จำนวน 10 แผนดังนี้คือ

        1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าด้านการผลิตและบำรุงรักษา
        2. แผนการสร้างความร่วมมือเรื่องน้ำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้ำแม่กลอง
        3. แผนสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา
        4. แผนพัฒนาองค์กรณ์สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง SEPA
        5. แผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
        6. แผนบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        7. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
        8. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขื่อนศรีนครินทร์
        9. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เขื่อนศรีนครินทร์
      10. แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

บุคคลออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1446757
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
941
1035
941
1049679
29722
49774
1446757

Your IP: 10.20.222.245
2018-09-23 15:28

Login Form