ยุทธศาสตร์


เป็นกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร
ซึ่งได้มีการทบทวนใหม่ตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไป โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภาย
นอก(SWOT) ซึ่งสรุปมาจากการระดมความคิดของคณะทำงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเขื่อนศรีนคริทร์
เพื่อกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งในปี 2556 แผนปฏิบัติการเขื่อนศรีนคริทร์ ประกอบด้วยแผน
ปฏิบัติการ จำนวน 10 แผนดังนี้คือ

        1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าด้านการผลิตและบำรุงรักษา
        2. แผนการสร้างความร่วมมือเรื่องน้ำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้ำแม่กลอง
        3. แผนสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา
        4. แผนพัฒนาองค์กรณ์สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง SEPA
        5. แผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
        6. แผนบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        7. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
        8. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขื่อนศรีนครินทร์
        9. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เขื่อนศรีนครินทร์
      10. แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

เว็บไซต์ภายใน

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

3247157
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
921
1037
3044
2851768
3620
28918
3247157

Your IP: 10.20.222.245
2022-10-04 22:44

Login Form